14, మే 2009, గురువారం

Telusaa!

Hawauian Creole

By kadambari piduri,

మాయా బజారు సినిమాలో ఘటోత్కచుడు అంటాడూ
"ఎవరూ పుట్టించకపోతే మాటలెలా పుడతాయి?"

క్రొత్త భాషల ఆవిర్భావానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఇది!

అమెరికాను కనుగొనడం మానవ జాతి చరిత్రలోనే అతి పెద్ద మలుపు.

అది "ఎడ తెరిపి లేని మానవుల వలస"లకు praస్థానం.

1880 లలో హవాయీ దీవులకు
యూరోప్ దేశాల నుండి అసంఖ్యాకంగా
జన సందోహాలు వలసలు వెళ్ళారు.

అందరూ ఒకరికి ఒకరు క్రొత్త వారే!
పరస్పరం అపరిచితులు.
ముక్కు ముఖమూ తెలియని వారే!

ఐనా వారి పిల్లలు కలిసి ఆటలు ఆడుకునేవారు.


ఆటలలో వారిలో వారికి కలిగించుకున్న
భాషా సమన్వయముతో ఒక సరిక్రొత్త భాష ఉద్భవించినది.
మరో 30 ఏళ్ళలో ఆ భాషకు ఓ పేరు కూడ వచ్చింది.

అదే "Hawauian Creole".''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...