27, మే 2009, బుధవారం

శ్రీ వేంకట రామయ్య గారు గారికి...

Pramukhula Haasyam

శ్రీ వేంకట రామయ్య గారు గారికి...

By kadambari piduri,

దుగ్గిరాల గోపాల క్రిష్ణయ్య
స్కూలు ఫైనలు చదువు పూర్తి కాగానే ఉద్యోగములో చేరారు.

చీరాలలోని తాలూకా ఆఫీసులో, కొన్నిరోజులు గుమాస్తాగా పని చేసారు దుగ్గిరాల.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ఒకసారి ఒక పత్రంలో "వెంకట్రామయ్య గారు చేవ్రాలు..."అంటూ సంతకం చేసి ఉన్నది.

ఆ అప్లికేషన్ను పరిష్కరించి, కవరులో పెట్టి, ఆయనకు పంపించారు.


అలాగ పంపేటప్పుడు కవరుమీద ఆయన అడ్రసును రాస్తూ ;;;;;;

"శ్రీ వేంకట రామయ్య గారు గారికి....." అంటూ మిగతా అడ్రసును పూర్తిగా రాసి,
మరీ పంపించారు దుగ్గిరాల గోపాల క్లృష్ణయ్య "గారు".

{గారు,గారు,గారు,గారు,గారికి,గారెలూ బూరెలూ.....hha hha hhaaaaa!''}
********************************************************

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...