7, మే 2009, గురువారం

భారతీ !

Baala

భారతీ ! ;


శ్రీ వాణీ! సరస్వతీ!
వందనములను గై కొనవమ్మా! //
2)వర వీణా పాణీ!
శుక, పుస్తక ధారిణీ!
వందనములు, గై కొనవమ్మా! //
3)నీ కంకణ నిక్వాణము
నభో జనిత ఓంకారము!
విద్యా,విజ్ఞానములకు 
నీవే కద ఆధారము //
4)అక్ష మాలా ధారిణి!
అక్షర మాలా "ధరణి"వి!
అక్షయమౌ ఆశీస్సుల
దయతొ మాకు ఒసగుమమ్మా! //
5)వాయింపుము "కచ్ఛపి"ని!
స్వర లహరీ ప్రమోదినీ!

(కోరస్ ) :::::::::
''''''''''''''''''''''''''''''''' 
నీ ; దివ్య నాద సంగీత సుధా రసములను గ్రోలుచూ,
బ్రహ్మానందమున; పతి "విరించి"
సుందరముగ రచియించును ఈ సృష్టిని! భారతీ!


''''''''''''