12, మే 2009, మంగళవారం

పెళ్ళిపెద్ద
Baala

పెళ్ళిపెద్ద ;;;;;;

By kadambari piduri,


ఏనుగు !ఏనుగు!ఎటు పోతున్నవ్?

(answer):::
ఘీంకరిస్తూ అడవికి పోతా!

(ప్రశ్న) :::
అడవికి పోయి అటేమి చేస్తావ్?
( answer ):::
పద్మావతినీ భయ పెడతాను
శ్రీనివాసులుతొ దోస్తీ కట్టి
సాష్టాంగం!దండ ప్రణామం!


అమ్మకు,అయ్యకు కళ్యాణం
అంగ రంగ వైభోగంగా జరిపించేస్తా!
నా వీపు పైన అంబారి కట్టి
వధూ వరులను కూర్చుండ బెట్టి
ఊరేగిస్తా ముల్లోకములు.


'''''''''''''''''''''''''