2, మే 2009, శనివారం

గులాబీ మహారాణి

Baala

గులాబీ మహారాణి ;

By kadambari piduri, Jan 23 2009 7:05PM
గులాబీ! గులాబీ ! 
పూలలోన " రా రాణి"! //

1)వన్నె ,చిన్నెలను చిమ్మి
" రాణువ" కెక్కెను ,తాను! 
పువు - రేకు లందు 'విడిది' చేసి 
సొగసులన్ని "రాణించెను" //


2)ఇంతితవి ఆ గులాబి దళాలు 
ఇంతింతని వర్ణనలు చాలవు 
మన - గులాబి రాణి అంలులన్ని!
వెన్నెల ఇందే "బస" చేసినదండీ! //


3)వాన చినుకుల పిల్లల్లారా!
ఇంద్ర ధనుసుల బాలల్లారా!
త్వరగా రండి!
రేకు, రేకున 
రేకులలోన,
రేకుల వెనుక
అందందున దాగి ,
ఆడండీ! ఆడండీ!
"దో బూచీ!""దో బూచీ!"
Views (45)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...