18, మే 2009, సోమవారం

కొత్త రిబ్బను
జ్యోకులు ;;;;;;;
'''''''


1)"పూజా బేడీ,కబీర్ బేడీలు కొత్త సీరియల్ లో ఉన్నారు."
"ఆయ్ బాబోయ్!బేడీలు వేసేటంత పెద్ద నేరాలూ,తప్పులూ వాళ్ళేమి చేసారండీ?"


''''''''''''''''''''''''''''''''

2)జంబు లింగం ఈ మధ్య బాగా గురక పెడుతున్నాడు.
"మీ గురక గురించి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు మేనేజరు గారు,మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు."

బిళ్ళ బంట్రోతు మాటలను వినగానే ముచ్చెమటలు పోసాయి,మన హీరోకి.
తడబడుతూన్న అడుగులతో లోనికి వెళ్ళాడు.
"కూర్చోండి,జంబూ!"
మేనేజరు ఇస్తూన్న అతి గౌరవంతో మరింత కంగారు పడ్తూ,"చిత్తం!రమ్మన్నారట!ఏమి సెలవు?!" నీళ్ళు నములుతూ అడిగాడు.
"మీరీ మధ్య బాగా గురక పెడ్తున్నారు?"
"అబ్బే!నేను రోజూ ఆఫీసులో నిద్ర పోనండీ! ఏదో,మధ్యాన్నం పూట కాస్తంత చిన్న 'కునుకు 'పడుతుంది,అంతే!"
"మీ భీకరమైన గురక వలన......"
చిన్న బోయిన విషణ్ణ వదనముతో,చేతులు కట్టుకుని,కుర్చీలో ఒక మూలకి ఒదిగి కూర్చుని ఉన్న జంబు లింగం,ఆఫీసరు పెదవుల కదలికలపైన వైపు రెప్ప వేయకుండా చూస్తూన్నాడు.
కంటిన్యూ చేస్తూ" గురక మూలాన్న తక్కిన వాళ్ళకి నిద్ర పట్టటం లేదట!అంచేత,మిగతా స్టాఫు అందరూ,ఇప్పుడు ఎవరి పనులను వాళ్ళు శ్రద్ధగా పని చేస్తున్నారు.థాంక్యూ! మీరలాగే మీ నిద్రా రాక్షసాన్ని కొనసాగించండి."'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3)మంత్రిణి కొత్త కమ్యూనిటీ హాలుకు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినది.
"మేము కమ్యూనిస్తు పార్టీ కాదు కదా!నేను రాను!"
అని పేచీ పెట్టింది మొదట.
"అది పార్టీకి సంబంధించిన ఆఫీసు కాదమ్మా!సభలూ,ఫంక్షన్లూ,అవీ ఇవీ నిర్వహించుకోవడానికి కట్టించిన మినీ హాలు."
నిర్వాహకులు ఎలాగో నచ్చ జెప్పిన మీదట కొత్తగా మంత్రి ఐన ఆమె అక్కడికి విచేసింది.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
"రిబ్బను కత్తిరించాలండీ!" నిర్వాహకులు వినయం ఉట్టి పడుతూండగా చెప్పారు.

"చాలా బాగుంది,ఈ కొత్త రిబ్బను,కత్తిరించ బుద్ధి కావట్లేదయ్యా!"
అంటూ .....
"సరే!"అంటూ,ఎలాగో కట్ చేసింది ఆమె.
"ఈ రిబ్బను మా చెల్లెళ్ళు జడలకూ,గిఫ్టూలకూ కట్టుకుంటారు.భద్రంగా,పెట్టెలో పెట్టి,మా కారులో పెట్టించండి."


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ఈ నవ్వుల షామియానా

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...