12, మే 2009, మంగళవారం

విప్లవ మార్జాలం

Pramukhula Haasyam

విప్లవ మార్జాలం

By kadambari piduri,


సినీ గీత రచయిత శ్రీ శ్రీ
కమ్యూనిజం భావాలతో ఉత్తేజితుడైన విప్లవ కవి.
రష్యా , చైనా దేశాలను సందర్శించి, తన మాతృ భూమికి తిరిగివచ్చారు.

ఫ్రెండ్స్తో ఇష్టా గోష్టిలో ఇలా చెప్పారు

"చైనాలో అందరూ'పిల్లి'ని 'విప్లవ ప్రాణి'గా గౌరవిస్తున్నారు."

"ఔనా? అరె! అలాగలాగా! అలాగెందుకనీ?" విస్తుబోయిన శ్రోతలు అడిగారు.

"మరే! అది...మావో! మావో! అంటూ అరుస్తూ ఉంటున్నది."


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...