14, మే 2009, గురువారం

రమ్య జామాతృ ముని


Telusaa!


రమ్య జామాతృ ముని

By kadambari piduri,

"శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము" ,
"శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్"లు సుప్రసిద్ధమైనవి.
భక్త కోటి హృదయములను పులకింప జేసే మాధుర్య శ్లోక గుచ్ఛములు ఇవి.
శ్రీ వేంకటేశ పుణ్య శ్లోకములను రచించుటచే పునీతుడైన మహనీయుని పేరు తెలుసా?
ఆ భక్త వరేణ్యుని నామ ధేయం "రమ్య జామాతృ ముని"


శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్
"శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ "
అనే మొదటి శ్లోకముతో ప్రారంభమౌతున్నది.

"శ్రీ మత్సుందర జామాతృ ముని మానస వాసినే
సర్వ లోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ."

అని, రచయిత 'జామాతృ ముని' నామ ధేయం ప్రస్తావన ఉన్నది.

Views (53

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...