7, మే 2009, గురువారం

పలుకుల తాయిలాలు


పలుకుల తాయిలాలు ;

మామిడీ చిగురుల
కొమ్మల పయిన
కోకిల వాలినది!
(ప్రశ్న) ;;;;;
"ఏమే కోకిల !
కిల కిలల పిల్లలకు 
ఏమి తెస్తివి?"

2)"జామ తోటలనుండి
ఉల్లాసముగా వచ్చే 
పంచవన్నెల చిలకా!
మా కేరింతల పాపలకు 
ఏమి తెస్తివి?"

(జవాబు) ;;;;;
కిల కిలల పాపలకు 
కేరింతల పిల్లలకు 
కమ కమ్మని గానములను,
తియ తీయని పలుకుల
తాయిలమ్ములను మేము
పదిలముగా తెచ్చాము
గైకొనండి,ప్రేమతో!
ఇవిగో! ఇవిగివిగో!
"కుహు కుహూ!
కిల కిలా!.......... 

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...