20, మే 2009, బుధవారం

వర్ష ఋతువు తిరనాళ్ళ!Baala

వర్ష ఋతువు తిరనాళ్ళ!

By kadambari piduri,


తిరుగు ! తిరుగు! ఓ చెల్లీ!
ఒప్పుల కుప్పలు దబ్బున!
రివు రివ్వు రివ్వున!

1)కారుమొయిలు పల్లకిలో
మెరుపు కన్నెలొచ్చారు
వెంట కొంటె కుర్రకారు
ఉరుం బాట లేసారు
2)కొమ్మ కొమ్మ ఊయెలలో
పూల పాపలూగారు
పూలబాల దోసిలిలో
వాన చినుకు మొగ్గలు

3) గాలి రంగుల రాట్నం
హరివిల్లు జారు(డు) బండ
నదులు ఆడు పులి జూదం
గిరి శిఖరమ్ముల పయి
ఉషా కిరణావళి పరచినట్టి
పరమ పద సోపాన పటము

4)సుక్షేత్రపు అంగడిలో
నవ ధాన్యపు సందడులు
విశ్వమంత విపణి వీధి
భళి! సృష్టి కర్త నిర్వహణం!