27, మే 2009, బుధవారం

మయూరి మారాముBaala
మయూరి మారాము
By kadambari piduri,

పల్లవి ;;;;;;
'''''''''''''''

వ్రేపల్లె వీట-నందుని ఇంట
ఎనలేని సొగసైన-కన్నుల పంట
ఆనందముల ఏరు వాక //

1)కాటుకలు చే సినారు
కర్పూర కాటుకలు చేసినారు
పుష్పములు పరచినారు
పరిమళ పుష్పములు పరచినారు
పేర్మి పేరంటాళ్ళ సొబగు సందడిని
పున్నమి జాబిల్లి తొంగి చూచేనండి! //

2)ఊయలను వేసినారు
బంగారు ఊయలను వేసినారు
లతలను అల్లినారు
పూ తీవియలు అల్లినారు
కూర్మి ప్రజలందరి కోలాహలములు
మబ్బెనక మెరుపులు వంగి చూచేనండి //

3)చందనము అలదినారు
శ్రీ హరి చందనము అలదినారు
అపరంజి నగలెన్నొ వేసినారు
కుందనపు డోలలో ఊపినారు
పింఛమును మరిచిరని మారాము చేయుచూ
నెమలి గడబిడ చేయ కన్నయ్య పక పకా నవ్వెనండీ! //

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...