27, మే 2009, బుధవారం

మయూరి మారాముBaala
మయూరి మారాము
By kadambari piduri,

పల్లవి ;;;;;;
'''''''''''''''

వ్రేపల్లె వీట-నందుని ఇంట
ఎనలేని సొగసైన-కన్నుల పంట
ఆనందముల ఏరు వాక //

1)కాటుకలు చే సినారు
కర్పూర కాటుకలు చేసినారు
పుష్పములు పరచినారు
పరిమళ పుష్పములు పరచినారు
పేర్మి పేరంటాళ్ళ సొబగు సందడిని
పున్నమి జాబిల్లి తొంగి చూచేనండి! //

2)ఊయలను వేసినారు
బంగారు ఊయలను వేసినారు
లతలను అల్లినారు
పూ తీవియలు అల్లినారు
కూర్మి ప్రజలందరి కోలాహలములు
మబ్బెనక మెరుపులు వంగి చూచేనండి //

3)చందనము అలదినారు
శ్రీ హరి చందనము అలదినారు
అపరంజి నగలెన్నొ వేసినారు
కుందనపు డోలలో ఊపినారు
పింఛమును మరిచిరని మారాము చేయుచూ
నెమలి గడబిడ చేయ కన్నయ్య పక పకా నవ్వెనండీ! //

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...