12, మే 2009, మంగళవారంKovela


మేధినిలో వెలిసినాడు !

By kadambari piduri,


మేధినిలో వెలిసినాడు అందాల రాయుడు!
గోవిందుడు! శ్రీ గోవిందుడు!

ఆటలాడుతాం! నాట్యాలు, నటనమాడుతాం!
ఆనంద మూర్తి , నీ లీలలు చూపుటకే ఉల్లసిల్లు
నీ ఆటలు -ఈ ఆటలు ధన్యమైనవి!

పాట పాడుతాం! - కృతి, భజనల కీర్తించుతాం!
శ్రీకాంతు లాస్య హేల లీలలను వినుతించుట చేతనే
ఈ పాటలు సార్థకమ్ములైనవి!''''''''''''''''''''''