10, మే 2009, ఆదివారం

పాపాయికి;;;;; తాతయ్యకు!


Baala

పాపాయికి

By kadambari piduri,

1)పట్టెడంచు, పావడాలు - పాపాయికి
పట్టె మంచం, పావు కోళ్ళు - తాతయ్యకు!

2)అరటి పిలక, అరటి పండు - పాపాయికి
బోడి పిలక, విబూది పండు - పాపాయికి

3)వంకీ జడలు, కల కండలు- పాపాయికి
వంపు కర్ర, కండువాలు -తాతయ్యకు!

4)జామ కాయ, కజ్జి కాయ - పాపాయికి
పొడుము కాయ, పడక కుర్చీ- తాతయ్యకు

5)గుడు గుడు గుంచం, గుండే రాగం - పాపాయికి
గుండూ తడుముడు, గుళ్ళో పాటలు - తాతయ్యకు

6)సిరి సిరి నవ్వులు, చెమ్మ చెక్కలు -పాపాయికి
ముసి ముసి నవ్వులు, చప్పరింపులు - తాతయ్యకు.


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(ఆంధ్ర ప్రభ లో ప్రచురణ)
Views (58

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...