18, మే 2009, సోమవారంఆంధ్రా Sow!

By kadambari piduri,

నడిమింటి వేణు గోపాలచక్రవర్తిని "గోల చక్రవర్తి", "పకపక శాస్త్రి" ఇత్యాది ముద్దు పేర్లతో ఫ్రెండ్స్ పిలిచే వారు.

"జీవితం కరిగి పోయే మంచు
ఉన్న దాంట్లోనే అందరికీ పంచు
అంగీలో అగ్ని పర్వతం ఉన్నా
చిరు నవ్వు మన సారగా నవ్వు."

శిష్టా జగన్నాధ రావు తో 'అర్బన్ హాస్యంలో అందె వేసిన చెయ్యి'గా ప్రసిద్ధిచెందిన 'చుక్కవర్తి' ఆడిన లోకాభి రామాయణం ఇది.

"తెలుగు వాళ్ళు ఆంగ్లంలో పెళ్ళి శుభలేఖలను ముద్రిస్తూంటారు.'సౌభాగ్యవతి' అని వధువు పేరుకు ముందు అచ్చు వేయాలి. దానికి క్లుప్తంగా ఆంధ్రేతరులు "sou" అని ముద్రించుకుంటారు. ఆంధ్రులు మాత్రం sow అని వేయించుకుంటారు. మన వాళ్ళకి ఒక విషయం తెలీదు, "sow" అర్ధం ఇంగ్లీషులో 'ఆడ పంది' అని అర్ధం! పెళ్ళి కూతురిని ఇలా పిలిస్తే ఏమైనా బాగుంటుందా?" అని మరో చురుక్కుమనే చమక్కు వేసారు చక్రవర్తి
.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...