27, మే 2009, బుధవారం

క,ఖ,గ,ఘ

Pramukhula Haasyam
క,ఖ,గ,ఘ
By kadambari piduri,


అక్షర లక్షలు ఇచ్చే కళా పోషకుడు భోజ మహారాజు.

"కాళిదాస కవీంద్రా! క,ఖ,గ,ఘ-లతో శ్లోకమొకటి చెప్పండి!"
అని మర్నాటికి గడువు ఇచ్చాడు.

ఆలోచిస్తూ ఇంటి ముఖం పట్టిన కాళిదాసుకు
దారిలో ఒక అమ్మాయి కనపడింది.
ఆ పాప చేతిలో తాళపత్రము ఉన్నది.
కాళిదాసు ఆమెను పలకరిస్తూండగానే,
అనుకోకుండా సమస్య పరిష్కారమైంది.
కవి కాళిదాసు ప్రశ్న ;;;;;;;
'''''''''''''''''''''''''''''

1)కా స్త్వం? బాలే!
బాలిక;;;;;;;;

2)కాంచన మాలా!

'''''''''''''''''''''''''''''''

1)కస్యహ్ పుత్రీ?

2)కనక లతాయాః

'''''''''''''''''''''''''''''''
1)హస్తే కిం తే?

2)తావీ పత్రం.

'''''''''''''''''''''''''''''''

1)కావా రేఖా?

2)క,ఖ,గ,ఘ


'''''''''''''''''''''''''''''''

ఈ సమాధానముతో శ్లోకము పూర్తి అయింది.

కాళిదాసు సభలో దానిని చదివి,
ఆ సంఘటనను వివరించి,
సభా సదులను
సమ్మోద పరిచాడు.


"కాస్త్వం బాలే? కాంచన మాలా.
కస్యః పుత్రీ? కనక లతాయాః.
హస్తే కిం తే? తావీ పత్రం.
కావా రేఖా? క-ఖ-గ-ఘ."

సారాంశము;;;;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''

"బాలికా!!!నీవెవరవు?
"కాంచన మాలను.
"చేతిలో ఏమి ఉన్నది?"
"తాటాకు పుస్తకము."
"అందులో ఏమి వ్రాశావు?"
"క-ఖ-గ-ఘ."

'''''''''''''''''''''''''''''''

తావీ పత్రము=తాళ పత్రము, తాటాకు.
సామాన్య ప్రజలు కూడా
సంస్కృత భాషలోనే సంభాషించగల
భాషా ప్రావీణ్యమును కలిగి ఉండే వారు.
తాళ పత్రములను విద్యాభ్యాసము కొరకై
విరివిగా వాడే వారని
ఈ శ్లోకము వలన తెలుస్తున్నది.'''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...