8, మే 2009, శుక్రవారం

jokes''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
పంకజాక్షికీ,అత్త గారికీ
బాగా లడాయి పడింది.
రుస రుస లాడుతూ,వచ్చి
తన కూతురు చిట్టితో అన్నది పంకజాక్షి,

"హు!మీ బామ్మ
పిట్ట కథలు బాగా అల్లి చెబుతుంది."

చిట్టికి గొప్ప ధర్మ సందేహమే కలిగింది;

"ఏ పిట్ట మీద మమ్మీ!
పావురాయిమీదనా,పిచ్చుక మీదనా,పీ కాక్ మీదనా?" .............................................

{నా కలం "జోకుతూన్న" కొన్ని జోకులు;
చూడండి,ప్లీజ్! }'''''''