26, మే 2009, మంగళవారం

జన్మ చరితార్ధము
ఆరంజ్యోతులు ;;;;;
''''''''''''''''

"మాసే భాద్ర పదే విష్ణు తిథే విష్ణు సమన్వితే ;
సిద్ధ యోగే సోమ వారే గిరౌ నారాయణాహ్యయే ;
స్వామి పుష్కరిణీ తీరే పశ్చిమే భ్యూత్స పశ్చిమే ;
బృందారకాణాం బృందసైస్తు ప్రార్ధితో లోక రక్షకః ;
ఆవిర్భూవ భగవాన్ శ్రీనివాసః పరః పుమాన్<"

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

"పద్మ పురాణము"లో వివరణ ;;
''''''''''''''''''''''

భాద్ర పద మాసములోని,శుక్ల పక్షము,ఏకాదశినాడు,శ్రవణ నక్షత్రము,సోమవారమునాడు,ఒక అద్భుత సన్నివేశము జరిగినది.
నారాయణ గిరిలోని స్వామి పుష్కరిణీ తీరముపై శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఉద్భవించిన మత్తర ఉద్విగ్న భరిత క్షణములు అవి!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ఓహో!ఏమి ఆ సన్నివేశము!

జన్మ చరితార్ధము (పాట) ;;;;;;;

పల్లవి;;;;;:
'''''''''''''
నవ కువలయ దళ నేత్రుడు ;
సన్నుత లావణ్య కీర్తి చరితుడు,
ఉదయ ప్రభా తేజుడు
స్వాము ,విమల కమనీయతయే కదా
మా కను పండుగ సేసేటి కథా,గాధ లాహిరి //

1)ఎదలు,సంపెంగలు
తన,సొదలు పూ దేనియలు
మొదలు నీ పదముల కడ
చేరితే చాలునులే!
స్వామి!మా జన్మములు సార్ధక్యమ్ములు!

2)స్వామి హృదయము పైని
వన్నె పూ చెండులో
చిన్ని పూవుగ నైతిని!

నేఘ శ్యాముని మేని ఛాయలన్ని
అలదుకొన్న నీలి సంపెంగను నేను!
సౌభాగ్య జన్మములు ధన్యమ్ములే! //

'''''''''''''''''''''

బ్రహ్మ దేవుడు తిరుమల కోవెలలో వెలిగించిన రెండు దీపములు
నిరంతరము వెలుగుతూనే ఉంటాయి.ఆ దీపములకు "ఆరం జోతులు ",అనగా "ఆరని జ్యోతులు "అని పేరు.

కలి యుగ పర్యంతము,ఆ కాంతులు,శ్రీ తిరుపతి వేంకట రమణుని అనుగ్రహములు
భక్తులకు వర ప్రసాదములుగా లభిస్తూనే ఉంటాయి.


'''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...