2, మే 2009, శనివారం

ఉంటే ఎందుకు కాదంటానూ!

Pramukhula Haasyam

ఉంటే ఎందుకు కాదంటానూ!


పిల్లల అల్లరి మిక్కుటంగా ఉండటంతో భరించలేక
 వేదుల వారు ఉత్తరీయాన్ని విదిలించి నిలబడ్డారు.
రామాయణాది గ్రంధాలను సర్ది పట్టుకుని గబగబా మేడ మీదకు వెళుతున్నారు.


"వేదులా! పైకి వెళ్ళొద్దు!" అన్నారు విశ్వనాధ సత్యనారాయణ.
 అసలే చికాకుతో ఉన్న వేదుల మరింత చిరాకు పడుతూ,
 రుసరుసలాడుతూ అన్నారు 
"ఏం ! పైన పిచ్చాసుపత్రి గానీ ఉన్నదా?"


"ఉంటే మిమ్మల్నెందుకు కాదంటానూ!" అని తాపీగా అన్నారు విశ్వనాధ.

Views (98)

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...