4, మే 2009, సోమవారం

కుశీ లవులు

Telusaa!

కుశీ లవులు ;;;

శ్రీ మద్రామాయణములో మహర్షి వాల్మీకి
 శ్రీ సీతా రాముల తనయులను "కుశీ లవులు" అనియే వ్యవహరించెను.

"తస్య చింతయమానస్య ,
మహర్షే ర్భావితాత్మనః :::
అగృహ్ణీ తాంతతః 
పాదౌ ముని వేషౌ కుశీ లవౌ"


వాల్మీకి మునీంద్రుని దృష్టిలో, 
రఘువంశ తిలకులైన ఈ కవల పిల్లలలో "కుశుడు" మొదటి వాడు
 కావున కుశుడే 'అన్నయ్య '
 అలాగే చిన్నవాడు లవుడు తమ్ముడు ఔతాడన్న మాట !!!


'''''''