20, మే 2009, బుధవారం

పన్నులలో సంపన్నుడు!

"ఫిడేల్ రాగాల డజన్" రచయితగా వాసి కెక్కిన రచయిత

"పఠాభి" పూర్తి పేరు 'తిక్కవరపు పట్టాభిరామి రెడ్డి'.

అతడు తన "పన్ చాంగమ్" లో అన్నారు కదా

"వేసినా, తీసినా బాధించేవి పన్నులు"

నోటిలోని దంతములు, కప్పము, (Teeth &Taxes)
శ్లేషార్థముతో 'పన్నులు" అనే పదమును వేసారు.
ఆ తరు'వాత' ఆరుద్ర చమత్కరించారు ఇల్లాగ

"పన్నులలో సంపన్నుడు పఠాభి!" అంటే

"పన్ కర్త"('రచయిత') అనన్న మాట ఆరుద్రార్ధ అంతర్లీన శ్లేషార్ధము.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...