20, మే 2009, బుధవారం

పాడవోయి పూలరంగడా!
Kovela

పాడవోయి పూలరంగడా!

By kadambari piduri,

pallavi ;;;;;;;
''''''''''

పొన్ను కర్ర పట్టుకునీ -టక్కు టిక్కు టిక్కు టక్కు
అడుగడుగన దణ్ణాలెడుతు-చేరుదాము,రారండీ!
చెన్న రాయని నిండుగ చూద్దాము!
చెన్నుగ నారాయణ మూర్తినీ కందాము //

1)చట్రాళ్ళు,గుండ్రాళ్ళు మన కొక లెక్కా!
చక చక ఎక్కేద్దాము సప్త గిరులను
పట్టుదలకు 'ఉనికి పట్టు 'మనమే గద నా రంగీ! ///

2)గండ శిలలు,సెలయేళ్ళు-మనకు ఛూమ్మంతర్!!!
సంతసాల ఆటపట్టు -మనమే గద ప్రియ రంగీ! //

3)బళ్ళు కట్టు కెళదాము-పిల గాళ్ళు బయలు దేరండీ!
మీ తొలుకు తీపి పలుకు బళ్ళు-హుషారులకు మనికి పట్లు!

(కోరస్) ;;;;;;;;;;
''''''''''''''''''''
స్వామి హొంబట్టు వలువ మెరుపులవే!
శిఖరాల పసిడి కాంతి రాసులవే!

చేరువలోనే తిరుపతి ,చేరుదాము,రా రండీ!
అధరాలపైన వెంకన్న పేర్లు 'తేనె పట్లు 'రా!
సారంగా!పూల రంగా!
"గోవిందా! గోవిందా!" అంటూ మరి కదలండి!


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...