27, మే 2009, బుధవారం

తట్టలో చెట్టు


తట్టలో చెట్టు!

సాధారణముగా మనము రోజూ వినే మాటలే!
ఐతే వాటి వ్యుత్పత్తి, అర్ధములను తెలుసుకొంటే ఎంతో ఆశ్చర్యము వేస్తుంది.

1. బోన్సాయ్ ట్రీ = మరు గుజ్జు వృక్షాలు

జపాన్ ప్రజలు పెంపొందించిన అత్యధుత కళ ఇది.
సాంప్రదాయ జీవితములో పెన వేసుకున్న
ప్రకృతి పట్ల గల వారి ప్రేమకు ప్రతి రూపము ఈ కళ.

ఇంతకీ ఈ పదానికి అర్ధము ఏమిటో తెలుసా?

బోన్ = ట్రే (tray)
సాయ్ = చెట్టు

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...