20, మే 2009, బుధవారం

వాహనముల పేర్లు
Telusaa!

వాహనముల పేర్లు

By kadambari piduri,

కలి యుగ ప్రత్యక్ష దైవము శ్రీ వేంకటేశుని బ్రహ్మోత్సవముల వైభవము
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచినవి.
ఆ ఉత్సవములలో స్వామి వారు
అధిరోహించే వాహనములు కన్నుల పండువుగా శోభిల్లుతూంటాయి.
ఆ వాహనముల పేర్లు మననము చేయుదమా?

పెద్ద శేష వాహనము, చిన్న శేష వాహనము,
హంస వాహనము, సింహ వాహనము,
ముత్యాల పందిరి వాహనము, కల్పవృక్ష వాహనము,
సర్వభూపాల వాహనము, గరుడ వాహనము,
హనుమద్వాహనము, గజ వాహనము,
సూర్యప్రభ వాహనము, చంద్ర ప్రభ వాహనము, అశ్వ వాహనము.

ఈ వాహనములపై
శ్రీ తిరుపతి లో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారు
దేవేరులతో తిరుమాడ వీధులలో సంచారము
వైభవోపేతముగా జరుగును.

అనంతరము,
గోవిందునికి పల్లకీ సేవ, రధోత్సవము జరుగును.
ఈ వైభోగములను చూచిన వారికి నేత్ర పర్వము, విన్న వారికి 'శ్రవణ పర్వము' .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...