7, మే 2009, గురువారం

కటపయాది సూత్రము

Telusaa!

కటపయాది సూత్రము  ;

1)నాట్య, రూపక ప్రదర్శనలను వృత్తిగా గైకొన్న వారు భాగవతులు.
భాగవతులు "ఆనంద భైరవి రాగము ను మాకు వదిలి పెట్టమని
" త్యాగరాజును కోరారు. 
త్యాగయ్య "అట్లే!"అని ,వారికి వాగ్దానము చేసెను. 
అందుచేతనే త్యాగయ్య ,ఆనంద భైరవి రాగములో కృతీ రచన చేయలేదు. 

త్యాగ రాజు స్పృశించని రాగమే లేదు,
కనుకనే సాంప్రదాయ కర్ణాటక సంగీత ప్రపంచమునకు ఆరాధ్య దైవము!

2)కటపయాది సూత్రము ;;;;;
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ఈ సూత్రమును అనుసరించి
72 మేళ కర్త రాగములలోని 
ఏదేని ఒక రాగము యొక్క సంఖ్యను 
కనుక్కోవడానికై ఉపయోగించే సంగీత సూత్రము .


'''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...