30, అక్టోబర్ 2008, గురువారం

నుడులు

నుడులు ::::::
,,,,,,,
1)ముంతలో నీళ్ళలోన మునిగి స్నానమాడుట ।
2)ఊగే తొండం లాగా (=నిలకడ లేకుండా ఊళ్ళు తిరిగుట).:::
3)కథ విని ,అక్షింతలు వేయుట.
వాదములను/విషయమును పూర్తిగా విన్న తర్వాత ఏదైన నిర్ణయానికి వచ్చుట.)
4) ఎరువుల తపములు( =తపస్సు లు) వృథా,వృథా!
5)గాడిద మోత.
(=అరవ చాకిరీ,కంచి గరుడ సేవ... =వెట్టి చాకిరీ) :::


ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...