16, అక్టోబర్ 2008, గురువారం

प्राचीनुलू

"ఆది రాజ యశో బింబ మాదర్శం ప్రాప్య వాఙ్మయం:::
తేషా మస న్నిధానే~ పి ,న స్వయం పశ్యనశ్యతి। "
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(దండి ,'కావ్యాదర్శం ).
" ప్రచార గాధలను విరచించుట ఆనవాయితీ !
" ప్రాచీనులు 'కీర్తి వాఙ్మయ ము 'అనే అద్దము నందు వెలిసిన వారు ,
వారు ,ఈ నాడు లేకున్నను ,యశస్సు నిలిచి ఉన్నది , "
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...