8, అక్టోబర్ 2008, బుధవారం

చాణుక్యుని "నీతి దర్పణము "

రాజ్ఞి ధర్మిణి ధర్మిష్ఠా ః ,,,
పాపే పాపో,,,సమే సమా @హ
రాజాను మను వర్తంతే ,,,,
యధా రాజా ,,, తథా ప్రజా /.
.....................................................

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...