24, అక్టోబర్ 2008, శుక్రవారం

तलंब्रालु

తలంబ్రాలు >>>>>
...........
" ఆసీద్వరః కటంకిత ప్రకోష్ఠః :::
స్నిగ్ధాంగుళి స్సంవృతే కుమారి :::
వృత్తి స్తయోః పాణిస మాగమేన :::
సమం విభక్తేన మనో భవేన . "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...