31, అక్టోబర్ 2008, శుక్రవారం

1)కాగితము,కాయితము ,పేపర్ ,పేపర్లు
పేజీ,పేజీలు ,పుట,పుటలు
((నుడులు::: " కాగితం పూల లాగా..."::: "కాగితప్పడవలు..."
'తాళ పత్రములు '
2)ఉలిపిరి కాగితము ,కార్బన్ పేపరు
3)ఆయిల్ పేపరు ,సిల్కు పేపరు
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...