24, అక్టోబర్ 2008, శుక్రవారం

दाश्ररधी सताकमु

పరిణయ వేడుక >>>>>>
..............

" భూ భువన కళ్యాణ మంటపానికి :::
పచ్చని మావి తోరణాలు రెప రెప లాడ :::
శ్రీ కర 'భద్ర గిరి 'పెండ్లి పీటలపై జరిగే
శ్రీ సీతా రామ కళ్యాణం-లోక కళ్యాణ శుభ కరం!!! "
...................................


"శ్రీ రామ సీత గాగ ,నిజ సేవక బృందము వీర వైష్ణవా :::
చార జనంబు గాగ, విరజా నది గౌతమిగా- వికుంఠము :::
న్నారయా భద్ర శైల శిఖరాగ్రము గాగ వసించు చేతనో :::
ద్ధారకుడైన విష్ణుడవు - దాశరథీ! కరుణా పయోనిథీ! "

(రచన>>> రామ దాసు)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...