19, జనవరి 2009, సోమవారం

విన్నపములు 2

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


విన్నపములు ---2 ;;;
''''''''''


1) అల్లరి పిల్లడు , ముద్దు గుమ్మడు ;;;
వ్రేపల్లియకు 'అల్లారు ముద్దు కదే!
గుజ్జన గూడుల ఆటల జోడీ!
వీడేనమ్మా! చిన్ని కృష్ణుడు ! //


2)పొడుపు కథలలో "ప్రశ్నార్థకమే!"
విడుపు కథలలో "సమాధానమే!"
కోలాటాల క్రీడల సందడి!
వీడేనమ్మా! చిన్ని కృష్ణుడు ! //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...