7, జనవరి 2009, బుధవారం

అచ్చులు, హల్లులు నేస్తములు

అచ్చులు, హల్లులు నేస్తములు
''''''''''''''''''''''
1)అచ్చుల పందిరి గుంజలకు
హల్లుల పందిరి అల్లాము
చలువ:
పదముల పందిరి అల్లాము

2)హల్లులు, పొల్లులు
"హలో! హలో!"అని
పరస్పరమ్ము
పలకరించుకొనె ఆప్యాయముగా!

3)అచ్చుల అచ్చపు అందాలు
హల్లులు, పొల్లులు నేస్తాలైతే
హరి విల్లుల మాలలు అల్లేస్తాము
భావ సాహితికి సింగారములవి!


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...