18, జనవరి 2009, ఆదివారం

కరచాలనము

చుక్కలతో స్నేహము ;;;
''''''''''''''

!) తళుకు తళుకు చుక్కలు ;;;
- మిణుకు మిణుకు చుక్కలు ;;;
- మబ్బు గొడుగు లేసుకుని ;;;
= గొబ్బున ఇటు వచ్చినవి // -


2)చిటుకు చిటుకు చినుకులు ;;;
- చిటికెలేస్తు పిలిచాయి ;;;
- ఇంద్రధనుసు ఊయెలలు ;;;
- ఊగి ; దివికి వచ్చినవి ! //


- 3)మిణుగురులు వచ్చినవి ;;;
- ఆకు దొన్నెలను చేరెను ;;;
- పులుకు పులుకు పిట్టలన్ని ;;; - ----  
చేరినవి ;;; //- 4) కిల కిల మను పాపాయి ;;; - -  
మిల మిలల కన్నులలో ;;;
-  
ఒదిగి పోయినవి ;;;; - - ---

కాలములకు మోదములను ;;; - - అలది,: "జగతి"కొసగినవి! ;;; - - - అందాలతొ ప్రకృతికి
నేస్తములను చేసినవి!


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<< ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'''''''''''' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::////////////

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...