18, జనవరి 2009, ఆదివారం

కరచాలనము

చుక్కలతో స్నేహము ;;;
''''''''''''''

!) తళుకు తళుకు చుక్కలు ;;;
- మిణుకు మిణుకు చుక్కలు ;;;
- మబ్బు గొడుగు లేసుకుని ;;;
= గొబ్బున ఇటు వచ్చినవి // -


2)చిటుకు చిటుకు చినుకులు ;;;
- చిటికెలేస్తు పిలిచాయి ;;;
- ఇంద్రధనుసు ఊయెలలు ;;;
- ఊగి ; దివికి వచ్చినవి ! //


- 3)మిణుగురులు వచ్చినవి ;;;
- ఆకు దొన్నెలను చేరెను ;;;
- పులుకు పులుకు పిట్టలన్ని ;;; - ----  
చేరినవి ;;; //- 4) కిల కిల మను పాపాయి ;;; - -  
మిల మిలల కన్నులలో ;;;
-  
ఒదిగి పోయినవి ;;;; - - ---

కాలములకు మోదములను ;;; - - అలది,: "జగతి"కొసగినవి! ;;; - - - అందాలతొ ప్రకృతికి
నేస్తములను చేసినవి!


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<< ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'''''''''''' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::////////////

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...