10, జనవరి 2009, శనివారం

అచ్చట,ముచ్చట (10)

అచ్చట,ముచ్చట (10)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)విద్య అందరి సొత్తు ;;;

అందుకే చేయాలి ;;;

అక్షరాలతొ పొత్తు ;;;

అవనిలో అందరము! ;;; //


2)అలసటన్నది లేక,;;;

అక్షరాలను ;;;

" భావ , శిల్పాలు" చేద్దాము ;;;

కను విందు చేద్దాము //

3) అచ్చులన్నీ కాంతి రేఖలుగ మారాలి ;;;

హల్లులన్నీ 'శాంతి లేఖలు 'గ నవ్వాలి ;;;

విద్య మేఘము పైన ;;;

విజ్ఞాన వల్లరి :మెరిసేటి మెరుపులు //

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...