23, జనవరి 2009, శుక్రవారం

హరి విల్లు బహుమతి

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;హరి విల్లు బహుమతి ;;;;;
''''''''''''''''''''''


1)బాల బాలికలు రావాలి!
ఆటలు పాటలు విర బూయాలి !
మూతీ ముక్కూ విరుపులు మాని
ప్రకృతి గీతికి "పల్లవుల"వాలి! ;;; //


2) అమ్మాయ్ ,అబ్బాయ్ బొమ్మల కొలువులు ;;;
ఇంపు సొంపుల క్రీడలు చూచీ ;
అల్లరి చిల్లరి చిరు మేఘాలు ;;;
అలకలు మరచీ నవ్వేసాయి! ; //


3) నీలి నింగిలో "ఇంద్ర ధనుస్సు"లను ;
వంగి, పుడమికి ఇచ్చెను మబ్బులు
"వసుంధరకు వేల వందనమ"న్నవి ;;; //


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...