22, జనవరి 2009, గురువారం

జాతీయ పక్షి

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''జాతీయ పక్షి ;;;;;
''''''''''''''''''

1)కన్ను కన్ను నెమలి కన్ను ;;;
నెమలి కన్నుల సొగసులు చూడు!
పింఛము వందల చంద్ర చూడములు
హుషారు మయూరి "పురి"ని విప్పినది! //

2)నాట్య సొగసుల "విహంగ రాణి"
కనుకనె ఆయెను ,
"సొగసు కానుక" గ
భారత దేశపు "జాతీయ పక్షి" !
మన కందరికీ గర్వ కారణము! //


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...