22, జనవరి 2009, గురువారం

జాతీయ పక్షి

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''జాతీయ పక్షి ;;;;;
''''''''''''''''''

1)కన్ను కన్ను నెమలి కన్ను ;;;
నెమలి కన్నుల సొగసులు చూడు!
పింఛము వందల చంద్ర చూడములు
హుషారు మయూరి "పురి"ని విప్పినది! //

2)నాట్య సొగసుల "విహంగ రాణి"
కనుకనె ఆయెను ,
"సొగసు కానుక" గ
భారత దేశపు "జాతీయ పక్షి" !
మన కందరికీ గర్వ కారణము! //


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...