24, జనవరి 2009, శనివారం

"భూమి పుస్తకము"

''''''''''''" భూమి పుస్తకము" ;;;
'''''''''''''
1)పాప నవ్వులను చూచిన మబ్బులు ;
వానల ధారల పద్యములైనవి ;
ధరణి సమస్తం
"సంతోషాల గ్రంధమైనది" ;
పృధ్వీ తలమున పులకరింతలు //

2)తొలి తెలి దినమణి కాంతులు ;
ఈ, ఇలా తలానికి కొంగు బంగారు
కొలను నీలాల పళ్ళెములందున ;
వేకువ కిరణపు హారతులు ;
వసుధ మాతకు పులకరింతలు //


2) చేనుల , పైరులు కళ కళ లాడే ;
పచ్చని వలువలు నేశాయి ;
పాడి పంటలతొ తుల తూగేటీ ;;;
ప్రకృతి మాతకు ఆహ్లాదం ! //
వసుంధరకు పులకరింతలు


4)ఆ,కళ కళ క్రీడలు, కిల కిల నవ్వులు ;
వినగా వినగా వీనుల విందులు ;
కనగా కనగా కన్నుల పంటలు
వసుధ మాతకు పులకరింతలు //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...