10, జనవరి 2009, శనివారం

లిపి -కోవెల

లిపి -కోవెల  ;;;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1) బడిలోకి ,  
   అక్షరాల గుడిలోనికి  ;;;
 పలకలతో వచ్చాము :;;
                  చిన్నారి పిల్లలము !
                        చివు నవ్వు పూతలము !       // 
     రండి ! నేస్తాల్లారా !
                ఒక్క ఉదటున రండి !

2) ఆటలూ ఆడేము ! 
               పాటలూ నేర్చేము !
ఆట పాటల తోటి
         చదువులే చదివేము !                        //

3) అలకలన్నీ మాని
                    అక్క తమ్ముళ్ళార!
అత్త మామల్లార !
                       రారండి! రా రండి!               //

4) విద్యలలోసారమంత 
                     కొదవ లేకుండానే 
   ఆది మూలం నుండి 
                      చేయుదము అధ్యయనము          //


5) పెద్దలూ, పిన్నలూ అందరూ రండి !


                    "విద్యలకు తల్లిని" పూజించుదాము !                     //
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...