25, జనవరి 2009, ఆదివారం

అమ్మలు నవ్వులు

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

అమ్మలు నవ్వులు ;;;
'''''''''''


1)కెంపులు,రవ్వలు,రతనాలు - కొత్త మెరుపులు ,మిరుమిట్లు ;;;
మణులు,మాణిక్యము - పగడాలు,ప్రవాళ అందాలు ;2) వజ్ర ,వైఢూర్యాల్ , ఇంద్ర నీలాలు ;
మరకతముల మిసి మేలిమి రళ తళల్ ;
భళీ! భళీ! -మహ బాగు!! బాపురే! ;3)ఆణి ముత్యములు ఇవిగివిగో! ;
ఆహ్లాదములకు నెలవు లివి!4)అన్నిటి తళుకులు, ధగ ధగలను-పొదువు కున్నట్టి ;
బాల, బాలికల చిరు చిరు నవ్వులు ;
ఇవిగివిగో! కేరింతలు ఇవిగో! ;


"అహ్హహ్హా!హ్హహ్హహ్హా!............"
(అందరూ నవ్వుతారు.)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...