7, జనవరి 2009, బుధవారం

పాటల బాటలు

పాటల బాటలు
'''''''''''అక్షరములు పాపాయితొ
ఆడాలి సరాగములు
రాగముల మురిపెముల
పాటలనే పాడాలి

పాట బాటలందున
వెలుగు గ్రుమ్మరించాలి
మన అడుగు జాడలకు
వెలుగులు 'నేస్తాలుగ మారాలి******************************************