12, జనవరి 2009, సోమవారం

ఇది ఏమి వింత!

ఇది ఏమి వింత!

;;;;;;;;;;;;;;

1) పుప్పొడులు చల్లుతూ - పచ్చికల దొర్లుతూ ;;;

గోపాలకులతో కూడి - గోవిందుడిటు వచ్చి ;;;

పిల్లం గ్రో వూదుతూ - అందరితొ ఆడేను ;;;

ఇది ఏమి వింత! ;;; 2

2)పద్మ నాభుడు తాను - పూల ;;;తనివార ఆడేను - బృందా వనములోన ;;;

ఇది ఏమి వింత! ;;;2

3) భూదేవి పతి యయ్యు - మన్ను తిని మై నలది ;;;

పచ్చికల దొర్లాడు - నిది ఏమి వింత! ;;;

4) సాందీపనీ ముని వర్యునీ - వద్ద బుద్ధిగా పాఠాలు ;;;

భట్టియము వేయు - నిది ఏమి వింత!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...