11, జనవరి 2009, ఆదివారం

ఆహ్వానం

ఆహ్వానం  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 


1) కోకిల పాట ,కోమల గానం - కోటీ చైత్రాలకు ఆహ్వానం!
     మిణుగురు తళుకు - చుక్కల బెళుకు
             మిన్న్ను వెన్నెలకు ఆహ్వానం !  


2)పాపల పలుకులు - బాల హుషారు 
               కిల కిల జగతి - చాల హుషారు


3) తూర్పు ప్రభాతం - తొలి తొలి వేకువ
               ఎల్ల జనులకు - చైతన్యాలకు 
                    ఎల్లలు ఎరుగని నిండు హుషారు ,,,
                         మెలకువలకు - ఇదె ఆహ్వానం!


  "పారా హుషార్! పారా హుషార్ 
               పారా హుషార్! తాషా మరప్పా! " 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...