9, జనవరి 2009, శుక్రవారం

జేజేలు

జేజేలు

'''''''''''''''''
1)బడి గంట మ్రోగింది

"బడి-గుడి" గంట మోగింది

పెను మత్తు దిగ దుడిచి

పరుగో! పరుగు!


2)పలక, బలపం పట్టి

మా గారాల పట్టి

విద్యల కోవెల వద్దకు

పరుగో! పరుగు!


3)'చెడును 'విస్మరించి:::

"మంచి" విస్తరించి :::

కృషితొ చేతులు కలిపి

ఎల్ల బాల , బాలికలు ;;;

మును ముందుకు సాగి పోవాలి!


4) "చదువుల తల్లి"కి సతతము :::

పిన్నలము,పెద్దలము

జేజేలను పలకాలి! :::

జోతలనొసంగాలి!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...