11, జనవరి 2009, ఆదివారం

గోరింట

గోరింట
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   

1)తపమెంతొ చేసినది గోరింట !
     తెలిసింది ఎల్లరికి
          సర్వదా "గోరింట"
                 బహు గొప్ప ఆరిందా!

2) పాపాయి "అఱ చేయి పూ దోట"లోన
         "ఎర్ర"గా పూసింది "పచ్చనీ" గోరింట !
  
3) పట్టులాంటి ఆకు 
          ( లకు )నిలువెల్ల పులకింత !
                పట్టుకుంటే చాలు!  చేతికీ గిలిగింత !
4) ఆ నాటి నుండిన్ని 
        అఱ చేతుల ; పొదరిళ్ళలోన 
                గోరింట రాగాలు
                    వైన వైనాలుగా
        వన్నె వన్నెలు తీర్చి, కొలువు చేసాయి !
   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...