13, జనవరి 2009, మంగళవారం

వెన్నెల గిన్నె

వెన్నెల గిన్నె ;;;

'''''''''''''''''''''''''''

१) నింగిని పున్నమి జాబిల్లి! ;;;

దిగిరా! దిగి రా! ;;;

నా చేతి అద్దాన ;;;

ఇంచక్క ఇముడూ! ;;;

2)బాల బాలికల నవ్వుల కాంతులు ;;;

తాయిలాలుగా దక్కును నీకే! ;;;

పాల వెన్నెలల సౌరుల జాబిలి! ;;;

నీదు వెన్నెలల "వెండి గిన్నెలో ;;;

పాపల కిల కిల ;;;

పరమాన్నాలు నింపుదమోయీ! ;;;

ఇటు ఈయవోయీ! ;;; వెన్నెల పాత్రను!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...