13, జనవరి 2009, మంగళవారం

వెన్నెల గిన్నె

వెన్నెల గిన్నె ;;;

'''''''''''''''''''''''''''

१) నింగిని పున్నమి జాబిల్లి! ;;;

దిగిరా! దిగి రా! ;;;

నా చేతి అద్దాన ;;;

ఇంచక్క ఇముడూ! ;;;

2)బాల బాలికల నవ్వుల కాంతులు ;;;

తాయిలాలుగా దక్కును నీకే! ;;;

పాల వెన్నెలల సౌరుల జాబిలి! ;;;

నీదు వెన్నెలల "వెండి గిన్నెలో ;;;

పాపల కిల కిల ;;;

పరమాన్నాలు నింపుదమోయీ! ;;;

ఇటు ఈయవోయీ! ;;; వెన్నెల పాత్రను!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...