25, జనవరి 2009, ఆదివారం

బాపూజీ

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
బాపూజీ ;;;
"""""

1)బోసి నవ్వుల బాపు ;;;
నోటి: నుండి వచ్చినదె వాక్కు ;
తాను:పలికిన పలుకు ;
జవ దాటనట్టి ;
అపర ఋత్విక్కు ; //

2)పట్టినాడు రాట్న చక్రము ;
వెను:త్రిప్పినాడు 'తెల్ల దొరల
పాలనా జాతక చక్రము " //

3) కట్టినాడు కొల్లాయి గుడ్డను ;
పట్టెడన్నము లేని 'బీదల ;
లోన కడుం గడు బీద వాడు ' //

4)అర్ధ లోభము నొల్లని వాడు ;
అర్ధ హీనపు బ్రతుకు నొల్లడు ;
గాంధి గడిపిన జీవితమ్మే ;
ధన్య చరితకు పలుకు "నాంది" //''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...