18, జనవరి 2009, ఆదివారం

నవ్వుల ముగ్గులు

;;;;;
రాస లీలల రాజ సభ ;;;;;; '''''''''''''''  
(పల్లవి) ;;;
''''''

ముగ్గులు వేసిన గుమ్మములోన ;;; [ [  
చిందులు వేయును ముద్దుల గుమ్మడు // -  

)"కన్నయ్యా! ఈ అల్లరి ఏలర? - 
- వల్ల మాలిన రభసలు చేతువు, ఎలాగ? - - అడ్డూ ఆపూ లేని తుంటరివి!" - 
అన్న యశోదకు బదులుగ కన్నయ 
, "నా - చిరు నగవులతో ,కొత్త ముగ్గులను - - తీగ పూవుల 'రంగ వల్లిక 'లు ;;; - తీర్చి దిద్దుతా నో అమ్మా!" -  
- అంటూ ,కృష్ణుడు  

"రభస"ను కాస్తా - "రాస లీల"ల "రా సభ" గాను తృటి కాలములో మార్చెను,ఔరా! - తరుణుల్లారా! తిలకించండి! - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...