18, జనవరి 2009, ఆదివారం

వెన్నెల రథము

1)బాల నవ్వుల ముత్తెపు సరములు ;;;
కిల కిల నవ్వులు - నవ రత్నములు ;;;

2)పాపకు చంద్రుడు బంగారు!
అందుకె ఆయెను వెన్నెల తేరు ;;; //

3) కారు చీకటిని నింగిని సౌరు ;;;
నువు లేకుంటే జగతి బేజారు! ;;;

4) వెన్నెల రథమున ఊరేగుతు ,నువు
పున్నమి నాటికి రవయ్యా! ;;;

నీ స్వంతం గద! ఇక
పిల్లల కేరింతల హోరు,హుషారు! //


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...