18, జనవరి 2009, ఆదివారం

నవ్వుల ముగ్గులు

;;;;; రాస లీలల రాజ సభ ;;;;;; ''''''''''''''' (పల్లవి) ;;; '''''' ముగ్గులు వేసిన గుమ్మములోన ;;; [ [ చిందులు వేయును ముద్దుల గుమ్మడు // - 1)"కన్నయ్యా! ఈ అల్లరి ఏలర? - - వల్ల మాలిన రభసలు చేతువు, ఎలాగ? - - అడ్డూ ఆపూ లేని తుంటరివి!" - - అన్న యశోదకు బదులుగ కన్నయ , "నా - చిరు నగవులతో ,కొత్త ముగ్గులను - - తీగ పూవుల 'రంగ వల్లిక 'లు ;;; - తీర్చి దిద్దుతా నో అమ్మా!" - - అంటూ ,కృష్ణుడు "రభస"ను కాస్తా - "రాస లీల"ల "రా సభ" గాను తృటి కాలములో మార్చెను,ఔరా! - తరుణుల్లారా! తిలకించండి! - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...