18, జనవరి 2009, ఆదివారం

నవ్వుల ముగ్గులు

;;;;; రాస లీలల రాజ సభ ;;;;;; ''''''''''''''' (పల్లవి) ;;; '''''' ముగ్గులు వేసిన గుమ్మములోన ;;; [ [ చిందులు వేయును ముద్దుల గుమ్మడు // - 1)"కన్నయ్యా! ఈ అల్లరి ఏలర? - - వల్ల మాలిన రభసలు చేతువు, ఎలాగ? - - అడ్డూ ఆపూ లేని తుంటరివి!" - - అన్న యశోదకు బదులుగ కన్నయ , "నా - చిరు నగవులతో ,కొత్త ముగ్గులను - - తీగ పూవుల 'రంగ వల్లిక 'లు ;;; - తీర్చి దిద్దుతా నో అమ్మా!" - - అంటూ ,కృష్ణుడు "రభస"ను కాస్తా - "రాస లీల"ల "రా సభ" గాను తృటి కాలములో మార్చెను,ఔరా! - తరుణుల్లారా! తిలకించండి! - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...