9, జనవరి 2009, శుక్రవారం

అమ్మ మెచ్చుకున్నది

అమ్మ మెచ్చుకున్నది !

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)పసిడి అక్షరములకు

గుడులు,దీర్ఘాలిచ్చి

పదము బొమ్మల కొలువు

చేద్దాము,చేద్దాము।


2)మిసిమి భావాలన్ని

మాలగా కూర్చేసి

వరుస, వరుసగ రాసి

చదివేము!వ్రాసేము!
3)"ఇంత చదివేసేను!

మా చిన్ని బాబు! "అని

అమ్మ నన్నెంతెంతొ

మెచ్చుకుని ,తీరాలి!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...